Informace k využití změny poskytovatele podle § 34a zákona 127/2005 Sb.

Informace pro zákazníky

 

Zákazník, který chce přejít k poskytovateli DialogNet (přejímající) s využitím ustanovení § 34a zákona 127/2005 Sb.:

1) Objedná žádané služby u DialogNet

2) Uvede informace, které se týkají smlouvy u opouštěného poskytovatele, v rozsahu nejméně:

a. Své identifikační údaje

b. identifikační údaje opouštěného poskytovatele služby přístupu k internetu

c. identifikaci služeb, které mají být předmětem změny poskytovatele služby přístupu k internetu

d. den, ve kterém má změna poskytovatele služby přístupu k internetu proběhnout

e. ověřovací kód pro změnu poskytovatele služby přístupu k internetu vydané opouštěným poskytovatelem služby přístupu k internetu

 

3) Podepíše smlouvu s DialogNet o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.

4) V případě, že bude třeba poskytnout další informace, zejména v případě, že zákazník u opouštěného poskytovatele využívá služby v rámci balíčku, poskytne zákazník nezbytnou součinnost.

DialogNet jako přejímající poskytovatel komunikuje s opouštěným poskytovatelem podle ustanovení § 34a zákona 127/2005 Sb. a příslušné vyhlášky Českého telekomunikačního úřadu.

Paušální náhrady pro zákazníka při porušení povinností na straně opouštěného/přejímajícího poskytovatele

● Zákazník má právo na náhradu při porušení povinností na straně opouštěného/přejímajícího poskytovatele v případě nedodržení sjednaných, nebo zákonem daných termínů.

● Náhrady zákazník uplatňuje u poskytovatele, který povinnosti nedodržel.

● Výše paušálních náhrad jsou stanoveny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti takto:

  • 200 Kč za každý započatý den prodlení, od šestého dne prodlení 400 Kč
  • o paušální náhradu musí zákazník požádat
  • podmínkou pro uplatnění náhrady je součinnost zákazníka
  •  

Informace pro přejímající poskytovatele

DialogNet jako opouštěný poskytovatel určuje způsob komunikace pro přejímající poskytovatele formou e-mailových objednávek, zaslaných na adresu zmena@dialognet.cz.