DialogNet Internet                                                                                  DialogNet s.r.o., Palackého nám. 375, 539 73 Skuteč

                                                                                                                                   Tel: 774035452, email: ligr@dialognet.cz

 

 

Shrnutí smlouvy xxxx

 

Toto shrnutí smlouvy uvádí hlavní prvky této nabídky služeb, jak vyžadují právní předpisy EU (čl. 102 odst. 3 Kodexu pro elektronické komunikace).

Pomáhá porovnat různé nabídky služeb.

Úplné informace o dané službě jsou obsaženy v jiných dokumentech.

 

  1. Služba

Pevný přístup k Internetu. Instalované zařízení : XXXXXXXXXX

Rychlost služby přístupu k internetu a prostředky nápravy:

Služba pevného přístupu k internetu:

a) Minimální rychlost - Download: XXX Mbit, Upload: XXX Mbit

b) Běžně dostupná rychlost - Download: XXX Mbit, Upload: XXX Mbit

c) Maximální rychlost - Download: XXX Mbit, Upload: XXX Mbit

 

V případě trvalé nebo pravidelně se opakující odchylky skutečného výkonu služby přístupu k internetu, pokud jde o rychlost nebo jiné parametry služby, od výkonu uvedeného ve smlouvě můžete podat písemnou reklamaci na adrese poskytovatele nebo v provozovně. Rychlost je závislá na tarifu, který je u uživatele dostupný (ovlivněno dostupností infrastruktury), a zároveň který si uživatel zvolí. Konkrétní parametry budou upřesněny instalačním technikem po provedení fyzického průzkumu před zahájením instalačních prací. Přesné parametry jednotlivých tarifů jsou uvedeny

zde: https://dialognet.cz/obsah/definice-pojmu

 

  1. Cena

XXX Kč měsíčně je splatná k 15. dni daného měsíce

Zřízení internetového připojení XXX Kč

(pozn. jednorázový poplatek od 1 Kč, při podepsání smlouvy na dobu určitou 24 měsíců).

 

Náklady na instalaci budou určeny po provedený fyzického průzkumu před samotnou realizací, která je pro klienta bezplatná a i po realizací má uživatel 30 dní na bezplatné odstoupení od smlouvy.

 

      3. Doba trvání, obnovení a ukončení

Smluvní vztah končí smrtí fyzické osoby, zánikem právnické osoby, výpovědí nebo dohodou smluvních stran.

Výpovědní lhůta činí 30 dní.

 

      4. Funkce pro koncové uživatele se zdravotním postižením

Produkty a služby pro koncové uživatele se zdravotním postižením nejsou poskytovány.

 

Další důležité informace:

Datum: XX.XX.202X

 

[1] Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 ze dne 11. prosince 2018, kterou se stanoví́ evropský kodex pro elektronické komunikace (Úř. věst. L 321, 17.12.2018, s. 36).